Tag Archive for มาตรฐาน

ก.ค.ศ. เตรียมปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย ให้มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย มีผลย้อนหลัง 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิก
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือก.ค.ศ. มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอให้อนุมัติร่างบัญชีอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือน ไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิกย้อนหลัง โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะส่งเรื่องให้นายสุชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนขั้นต่ำตามร่างบัญชีเงินเดือนนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ชดเชยผลกระทบ โดยจะให้ปรับฐานเงินเดือนให้สอดรับร่างดังกล่าวด้วย โดยจะมีผลให้ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 76,049 คน จะได้รับการปรับเงินเดือนครั้งนี้ ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเช่นเดียวกัน
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพรรธ ไทยเล็ก / สวท.   Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา                    ข. จริยา
ค. มรรยาท                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. จริยา Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    ข้อใดหึความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล
ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ?
ก. มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา
ข. มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น
ค. ความรู้ความจริงไม่คงที่
ง. เหตุผลอื่นๆ
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ Read more