Tag Archive for ข้อสอบครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ            ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน                ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล

1.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?
ก. กิจกรรม                ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ค. การวัดผล                ง. การนำความรู้ไปใช้
ตอบข้อ ค. การวัดผล
2.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. ครูใหญ่                ข. ครูวิชาการ
ค. ครูผู้สอน                ง. ครูประจำชั้น
ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง        ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง            ง. มีจริยธรรมต่ำ
ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
ก. Hideo Yamazaki                ข. Trapp
ค. Newman , Brian                ง. Ryoko  Toyama
ตอบข้อ ก.  Hideo Yamazaki Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน Read more

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

มาตรฐานนี้ไม่ยากคับ (ในความคิดของแนนนะ) มาตรฐานนี้จะใช้แค่ 3 วิชาหลักๆ คือ

1. ภาษาไทยพื้นฐาน 40 ข้อ
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 30 ข้อ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 ข้อ

แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Read more