Archive for มาตรฐานที่ 7

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ?
ก. มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา
ข. มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น
ค. ความรู้ความจริงไม่คงที่
ง. เหตุผลอื่นๆ
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ Read more