Archive for มาตรฐานที่ 6

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ            ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน                ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก Read more