Archive for มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

มาตรฐานนี้ไม่ยากคับ (ในความคิดของแนนนะ) มาตรฐานนี้จะใช้แค่ 3 วิชาหลักๆ คือ

1. ภาษาไทยพื้นฐาน 40 ข้อ
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 30 ข้อ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 ข้อ

แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Read more