Archive for ข่าวครู

ก.ค.ศ. เตรียมปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย ให้มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย มีผลย้อนหลัง 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิก
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือก.ค.ศ. มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอให้อนุมัติร่างบัญชีอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือน ไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิกย้อนหลัง โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะส่งเรื่องให้นายสุชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนขั้นต่ำตามร่างบัญชีเงินเดือนนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ชดเชยผลกระทบ โดยจะให้ปรับฐานเงินเดือนให้สอดรับร่างดังกล่าวด้วย โดยจะมีผลให้ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 76,049 คน จะได้รับการปรับเงินเดือนครั้งนี้ ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเช่นเดียวกัน
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพรรธ ไทยเล็ก / สวท.   Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

 

ปฏิรูปครูสู่อาเซียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน 9 ยุทธศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ยกระดับและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจำนวนผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นผู้สอน รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ทั้งครูในระบบและนอกระบบ เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรม โดยในปีนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูทั้งระบบดังนี้ Read more

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555)

ปรัชญา

พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวถึงการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน” “ต้องมุ่งการกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียม และต้องมองประชาชนที่ลำบากเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน” “การศึกษาคือกุญแจสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นในการทำให้ความยากจนกลายเป็นอดีต”รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนคนในครอบครัว เราจะไม่ทำร้ายประชาชน เราจะไม่โกงเงินประชาชน ในด้านการศึกษา เรา “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” เราดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา เราดูแลครูบาอาจารย์เหมือนญาติพี่น้องเรา Read more

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นั้น

บัด นี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

Read more