แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา                    ข. จริยา
ค. มรรยาท                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. จริยา
2.    “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?
ก. จรรยาบรรณ                ข. สัตตยาบรรณ
ค.มาตรฐานวิชาชีพ            ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ
3.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
4.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
5.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
6.    ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
7.    ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
8.    มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?
ก.  3 มาตรฐาน                ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน                ง. 6 มาตรฐาน
ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน
9.    มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?
ก. 4 จรรยาบรรณ            ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ            ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ
11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. คุรุสภา
13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?
ก.  6 ข้อ                    ข. 7 ข้อ
ค. 8 ข้อ                    ง. 9 ข้อ
ตอบข้อ ง. 9 ข้อ
14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบข้อ ก. คุรุสภา

Comments are closed.