แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    ข้อใดหึความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล
ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ
2.    ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?
ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล
ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ
ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล
ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม
ตอบข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม
3.    ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?
ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว        ข. ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. มีเหตุผลสูง                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
4.    Booting หมายถึง ?
ก. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส
ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ค. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์
ง. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ตอบข้อ ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
5.    ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?
ก. CPU                    ข. BUS
ค. AUL                    ง.  RAM
ตอบข้อ ค. AUL
6.    หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?
ก. หน่วยรับข้อมูล            ข. หน่วยแสดงข้อมูล
ค. หน่วยควบคุม                ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
ตอบข้อ ก. หน่วยรับข้อมูล
7.    เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ Top-Down ?
ก. Program Flowchart            ข. System Flowchart
ค. HIPO Chart                ง. Pseudo code
ตอบข้อ ค. HIPO Chart
8.    เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ 12 PPM หมายถึงอะไร ?
ก. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น
ข. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที
ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที
ง. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น
ตอบข้อ ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที
9.    จำนวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด ?
ก. Octal Number                ข. Decimal Number
ค. Hexadecimal Number            ง. Binary Number
ตอบข้อ ง. Binary Number
10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?
ก. Terabyte                ข. Megabyte
ค. Gigabyte                ง. Byte
ตอบข้อ ง. Byte
11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?
ก. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ข. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม
ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร
ง. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร
ตอบข้อ ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร
12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?
ก. Barcode                ข. Keyboard
ค. Optical Character Reader        ง. Barcode Reader
ตอบข้อ ง. Barcode Reader
13.    คำว่า Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?
ก. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ข. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล
ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
ตอบข้อ ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?
ก. เซของผู้ใช้                 ข.  Application
ค. เซตของโปรแกรม            ง. Supervisor Program
ตอบข้อ ค. เซตของโปรแกรม
15.    ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ?
ก. Inference Engine            ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
ค. ระบบหุ่นยนต์                ง. ระบบการเรียนรู้
ตอบข้อ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

One comment

  1. ch.r.s. พูดว่า:

    อยากให้นำแนวข้อสอบมาลงบ่อยๆค่ะ เพราะว่าได้ความรู้ดี