แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ            ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน                ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก
2.    ปัญหาใด คือปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมของเด็กโดยตรง ?
ก. “ ดิฉันรู้สึกว่า มีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลา เวลาพูดต้องกระแอ้มเสียก่อนทุกที
ทำอย่างไรถึงจะหายละ”
ข. น้ำมันใส่ผมมีประโยชน์ต่อผมหรือเปล่าครับ
ค. “ ความสรกปรกจะทำให้เป็นกลากเกลื้อนได้ไหมคะ ”
ง. “ ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา ”
ตอบข้อ ง.
3.    ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง ?
ก. อารมณ์และสติปัญญา            ข. สติปัญญาและสภาพแวดล้อม
ค. สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ    ง. สภาพเศรษฐกิจและอารมณ์
ตอบข้อ ก. อารมณ์และสติปัญญา
4.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
ก. ครูต้องเตรียมการสอนทุกวัน
ข. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคคล
ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน
ง. แม้จะสอนจนชำนาญก็ควรมีสื่อการสอนประกอบด้วย
ตอบข้อ ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน
5.    ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ?
ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ข. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง
ค. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ง. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอบข้อ ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
6.    คำว่า “ สุนทรียศึกษา ”ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด ?
ก. พุทธศึกษา                ข.  จริยศึกษา
ค. พลศึกษา                ง.  หัตถศึกษา
ตอบข้อ ง.  หัตถศึกษา
7.    ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ?
ก. ครู                    ข. หนังสือเรียน
ค. นักเรียน                ง. สื่อการสอน
ตอบข้อ ค. นักเรียน
8.    ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล ?
ก. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก
ข. สอบเพื่อให้เด็กอยู่ในระดับใดของชั้น
ค. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด
ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
ตอบข้อ ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
9.    ข้อใดมิใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ?
ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี        ข. การประเมินผลก่อนเรียน
ค. การประเมินผลระหว่างเรียน        ง. การประเมินผลปลายภาคเรียน
ตอบข้อ ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี
10.    บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการวัดผล โดยการสังเกตคือใคร ?
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน            ข. กรรมการศึกษา
ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา
ตอบข้อ ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา
11.    ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ ?
ก. วัดผลงานที่เด็กได้กระทำมา        ข. วัดการพัฒนาการของเด็ก
ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ    ง. วัดความเจริญงอกงาม
ตอบข้อ ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ
12.    ลักษณะการสอนที่ดีที่ครูควรคำนึงคือข้อใด ?
ก. สอนจากนามธรรมไปหารูปธรรม    ข. สอนจากง่ายไปยาก
ค. สอนทันทีที่ครูพร้อม            ง. ครู-กระดานดำ -ชอล์ก
ตอบข้อ ข. สอนจากง่ายไปยาก
13.    ท่านมีหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเด็กดื้ออย่างไร?
ก. ลงโทษต่อหน้าเพื่อน
ข.เฉยๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ
ง. แยกเด็กให้นั่งใกล้ครู
ตอบข้อ ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ
14.    การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด ?
ก. ครูอธิบาย                ข. ครูให้เด็กค้นคว้า
ค. เด็กได้ปฏิบัติจริง            ง. ครูใช้อุปกรณ์การสอน
ตอบข้อ ก. ครูอธิบาย
15.    การเตรียมการสอนทำเพื่ออะไร ?
ก. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็ก
ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
ค. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน
ง. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู
ตอบข้อ ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง

Comments are closed.