แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล

1.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?
ก. กิจกรรม                ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ค. การวัดผล                ง. การนำความรู้ไปใช้
ตอบข้อ ค. การวัดผล
2.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. ครูใหญ่                ข. ครูวิชาการ
ค. ครูผู้สอน                ง. ครูประจำชั้น
ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน
3.    ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?
ก. ประเมินผลก่อนการเรียน        ข. ประเมินผลระหว่างเรียน
ค. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค    ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
4.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การประเมินผล คือการทดสอบ
ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน
ง. การวัดผล คือ การประเมินผล
ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
5.    การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?
ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน
ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน
ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่
ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

6.    การวัดผลควรคำนึงถึงข้อใด ?
ก. จัดให้ตรงกับเนื้อหา            ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์
ค. จัดให้ตรงกับแผนการสอน        ง. จัดให้ตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอบข้อ ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์
7.    การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด ?
ก. สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี
ข. ช่วยเพิ่มความสนใจการเรียนของนักเรียน
ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน
ง. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนของนักเรียน
ตอบข้อ ค. ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน
8.    องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกำหนดการประเมินผล ?
ก. หลักสูตร                ข. เนื้อหาวิชา
ค. ความคิดรวบยอด            ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
ตอบข้อ ง. จุดประสงค์การเรียนรู้
9.    ขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดผล คือข้อใด ?
ก. เลือกใช้วิธีวัดผล            ข. สร้างเครื่องมือวัดผล
ค. กำหนดจุดประสงค์ของการวัดผล    ง. จัดทำตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา
ตอบข้อ ค. กำหนดจุดประสงค์ของการวัดผล
10.    การสร้างข้อทดสอบนักเรียนระดับ ป.1 ควรเน้นในเรื่องใด ?
ก. ตัวเลือก 4 ตัว                ข. ความรู้ความจำ
ค. ให้อักษรตัวโต            ง. ใช้รูปภาพแทนข้อความให้มาก
ตอบข้อ ข. ความรู้ความจำ
11.    ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งวัดอะไร ?
ก. พฤติกรรม                ข. ตัดสินการเลื่อนชั้น
ค. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้        ง. การแข่งขันว่าใครเรียนเก่ง
ตอบข้อ ค. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้

12.    การวัดผล การประเมินผล ให้ประโยชน์แก่ใครมากที่สุด ?
ก. ครู                    ข. ผู้ปกครอง
ค. นักเรียน                ง. หัวหน้าการ
ตอบข้อ ก. ครู
13.    ก่อนออกข้อสอบควรนึกถึงอะไรก่อน ?
ก. ชนิดข้อสอบ                ข. ลักษณะคำถามที่ดี
ค. ตรวจวิเคราะห์หลักสูตร        ง. เนื้อหาวิชาที่ทำการสอน
ตอบข้อ ค. ตรวจวิเคราะห์หลักสูตร
14.    ข้อสอบทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือข้อใดมากที่สุด ?
ก. ตาชั่ง                    ข. แว่นขยาย
ค. ปรอทคนไข้                ง. บารอมิเตอร์วัดอากาศ
ตอบข้อ ก. ตาชั่ง
15.    เรานำผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด ?
ก. แนะแนว                ข. ซ่อมเสริม
ค. ตัดสินการเรียน            ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอบข้อ ง. ปรับปรุงการเรียนการสอน