แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง        ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง            ง. มีจริยธรรมต่ำ
ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2.    คุณธรรมสำหรับครู คือข้อใด ?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู        ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละ มีความยุติธรรม    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
3.    จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด ?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ        ข. คำสั่งสอน
ค. หลักธรรมในทางศาสนา        ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4.    ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบข้อ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5.    พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบข้อ ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
6.    ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน            ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล        ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบข้อ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7.    พัฒนาการทางจริยธรรมของ Paigaet  แบ่งออกกี่ขั้น ?
ก.  2 ขั้น                    ข. 3 ขั้น
ค.  4 ขั้น                    ง. 5 ขั้น
ตอบข้อ ข. 3 ขั้น
8.    ขั้นก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด ?
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบข้อ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9.    ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้อใด ?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ        ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ        ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบข้อ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10.    ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด ?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองความต้องการ
ตอบข้อ ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )

11.    คุณธรรม ข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล ?
ก. ความรอบคอบ            ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน                ง. ความยุติธรรม
ตอบข้อ ค. การอดทน
12.    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส “ การรู้จักข่มใจ ”หมายถึงข้อใด ?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ตอบข้อ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13.    สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบผลสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่
ตอบข้อ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
14.    คุณธรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ หมายถึงข้อใด ?
ก. พรหมวิหาร 4                ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4            ง. อิทธิบาท 4
ตอบข้อ ง. อิทธิบาท 4
15.    การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ ตรงกับสัปปุริสธรรม 7 ข้อใด ?
ก. อัตตัญญุตา                ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา                ง. มัตตัญญุตา
ตอบข้อ ข. ธัมมัญญุตา

Comments are closed.