แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
ก. Hideo Yamazaki                ข. Trapp
ค. Newman , Brian                ง. Ryoko  Toyama
ตอบข้อ ก.  Hideo Yamazaki
2.    ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?
ก. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา        ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้
ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา        ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
ตอบข้อ ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
3.    ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?
ก. Information                    ข. Data
ค. Knowledge                    ง. Management
ตอบข้อ ก. Information
4.    ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?
ก. ทักษะในการงาน                ข. งานฝีมือ
ค. การคิดวิเคราะห์                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์
5.    ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?
ก. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว
ข. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
ง. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
ตอบข้อ ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

6.    วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
ก. ต่ำกว่า 3 ขวบ                ข. 4 ขวบ
ค. 5 ขวบ                ง. มากกว่า 6 ขวบ
ตอบข้อ ก. ต่ำกว่า 3 ขวบ
7.    สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?
ก. สมองซีกซ้าย                ข. สมองซีกขวา
ค. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. สมองซีกขวา
8.    เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?
ก. ข้อมูล                ข. สารสนเทศ
ค. ความรู้                 ง.  ปัญญา
ตอบข้อ ค. ความรู้
9.    ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?
ก. ข้อมูล                ข. สารสนเทศ
ค. ความรู้                 ง.  ปัญญา
ตอบข้อง.  ปัญญา
10.    Tacit Knowledge คืออะไร ?
ก. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร    ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
ค. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา        ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
ตอบข้อ ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?
ก. ทักษะการทำงาน            ข. งานฝีมือ
ค. ความชำนาญในอาชีพ            ง. คู่มือการเรียน
ตอบข้อ ง. คู่มือการเรียน
12.    Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?
ก. 50 %                    ข. 60 %
ค. 80 %                    ง. 100 %
ตอบข้อ ค. 80 %
13.    “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?
ก. วิจารณ์ บุญกิจ                ข. วิจารณ์ พานิช
ค. Ryo Toyama                ง. Newman
ตอบข้อ ข. วิจารณ์ พานิช
14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?
ก. กพร.                    ข. สคศ.
ค. พว.                    ง. อจท.
ตอบข้อ ข. สคศ.
15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?
ก. หัวปลา                ข. เหลือกปลา
ค. ตัวปลา                ง. หางปลา
ตอบข้อ ค. ตัวปลา

One comment

  1. Saylomchoy พูดว่า:

    ขอบคุณ จ้า