แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?
ก. ชีวิตและสังคม
ข. สังคมและชุมชน
ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง. เศรษฐกิจและชุมชน
ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม
3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?
ก. กำหนดเนื้อหาสาระ
ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน
ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
4. การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?
ก. การประกอบอาชีพ
ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
ค. การพัฒนาสมอง
ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม
5. รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ความพร้อมของผู้เรียน
ง. สภาพของท้องถิ่น
ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
6. ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?
ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
ข. งบประมาณของรัฐ
ค. เศรษฐกิจของประเทศ
ง. สภาพสังคมในปัจจุบัน
ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่
7. ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. รัฐ
ข. ท้องถิ่น
ค. สถานศึกษา
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ก. รัฐ
8. ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
9. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?
ก. ทาบา
ข. กู๊ด
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่
ง. ธำรง บัวศรี
ตอบข้อ ก. ทาบา
10. ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ?
ก. หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. หลักสูตร คือ วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ค. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน
ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตอบข้อ ง. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11. ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ล้อ
ข. พวงมาลัย
ค. ตัวเครื่อง
ง. ไฟรถ
ตอบข้อ ข. พวงมาลัย
12. ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?
ก. ความมุ่งหมาย
ข. เนื้อหา
ค. กระบวนการเรียนการสอน
ง. การประเมินผล
ตอบข้อ ก. ความมุ่งหมาย
13. หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?
ก. แบบสัมพันธ์วิชา
ข. แบบเนื้อหาวิชา
ค. แบบหมวดวิชา
ง. แบบบูรณาการ
ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา
14. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?
ก. สารัตถนิยม
ข. นิรันตรนิยม
ค. พิพัฒนาการ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
15. หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?
ก. หลักสูตรกิจกรรม
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.              หลักสูตรคืออะไร ?

ก.       คู่มือประกอบการศึกษาของครู

ข.       เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน

ค.       ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

ง.       เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน

ตอบข้อ  . ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

2.              การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?

ก.       ชีวิตและสังคม                            

ข.       สังคมและชุมชน

ค.       ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ง.       เศรษฐกิจและชุมชน

ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม

3.              ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?

ก.       กำหนดเนื้อหาสาระ

ข.       กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน

ค.       กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ง.       กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4.              การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?

ก.       การประกอบอาชีพ

ข.       การอยู่ร่วมกันในสังคม

ค.       การพัฒนาสมอง

ง.       การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม

5.              รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?

ก.       ความเสมอภาคทางการศึกษา

ข.       ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ค.       ความพร้อมของผู้เรียน

ง.       สภาพของท้องถิ่น

ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา

6.              ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?

ก.       ทรัพยากรที่มีอยู่

ข.       งบประมาณของรัฐ

ค.       เศรษฐกิจของประเทศ

ง.       สภาพสังคมในปัจจุบัน

ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่

7.              ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?

ก.       รัฐ

ข.       ท้องถิ่น

ค.       สถานศึกษา

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ก. รัฐ

8.              ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?

ก.       รัฐธรรมนูญ

ข.       แผนการศึกษาแห่งชาติ

ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ง.       แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ

9.              บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?

ก.       ทาบา

ข.       กู๊ด

ค.       วิชัย                    วงษ์ใหญ่

ง.       ธำรง   บัวศรี

ตอบข้อ  . ทาบา

10.       ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ?

ก.       หลักสูตร  คือ  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู

ข.       หลักสูตร  คือ  วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ค.       หลักสูตร  คือ  กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน

ง.       หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตอบข้อ ง. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

11.       ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ล้อ

ข.       พวงมาลัย

ค.       ตัวเครื่อง

ง.       ไฟรถ

ตอบข้อ  . พวงมาลัย

12.       ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ความมุ่งหมาย

ข.       เนื้อหา

ค.       กระบวนการเรียนการสอน

ง.       การประเมินผล

ตอบข้อ  . ความมุ่งหมาย

13.       หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา

ข.       แบบเนื้อหาวิชา

ค.       แบบหมวดวิชา

ง.       แบบบูรณาการ

ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา

14.       หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?

ก.       สารัตถนิยม

ข.       นิรันตรนิยม

ค.       พิพัฒนาการ

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ค.

ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

15.       หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?

ก.       หลักสูตรกิจกรรม

ข.       หลักสูตรแกนกลาง

ค.       หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.

Comments are closed.