แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

8

4. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อง อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้ พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทาให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากาลังลาบาก ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก. นักเรียนมักจดจาเหตุการณ์
ข. การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป
ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง. ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์

5. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร? ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทาสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
ค. ให้กาลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก

6. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน ได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง? ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทาแบบฝึกหัดครบถ้วน ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
8

7. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว ………..ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่ ………..ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู ………..รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ ………. ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ …………จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา ………..ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสาเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ ………..ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนนี้เกิดได้อย่างไร?
ก. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
ค. จากอิทธิพลของสังคม
ง. จากความคาดหวังของพ่อแม่

8. อาจารย์นภดลเล่าว่า”ผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดู ภรรยา ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทาหรือครับ ผมของดและ ตัดออกโดยสิ้นเชิงเพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคาเชิญก็เช่นกัน ผม ขอให้ลูกศิษย์ตัดสินใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคง ช่วยเหลืออยู่ แต่ขอให้เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนา แต่ไม่ใช่ทา การบ้านแทนกัน” ท่านคิดว่าอาจารย์นพดลเป็นคนเช่นไร?

ก. เห็นแก่ตัว รักครอบครัว
ข. พูดเก่ง สร้างภาพ
ค. มักน้อย สมถะ
ง. มีเหตุผล รับผิดชอบ

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?
ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจาทาหลักสูตรเป็นของตนเอง
ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ 9

0. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด?
ก. นักเรียนอ่านทานองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง
ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
ง. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทางานกลุ่มกับเพื่อน 9

1. ข้อความในข้อใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ” ไม่ถูกต้อง?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก&
ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
9

2. ขณะที่ครูสมศรีดาเนินการสอนนักเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมนแอบดู คาตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร?)
ก. ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ
ข. แจ้งผู้บริหารเพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ค. ว่ากล่าวตักเตือน แล้วเก็บข้อสอบคืนทันที
ง. ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทาข้อสอบจนเสร็จ 9

3. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดง นักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจาชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย ไม่ค่อยส่ง การบ้าน ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้ว แกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย เด็ก จึงไม่สบายใจ คงต้องให้กาลังใจแกหน่อย คาสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความเอื้ออาทร
ค. ความเป็นผู้นาทางปัญญา
ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์ 9

4. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร?
ก. ทาให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น
ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ
ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์
9

5. ครูนิภา: ขยันขันแข็ง ใช้เวลาว่างทาอาชีพเสริม ครูวีระ : พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่าเสมอเพื่อ ร่วมกันพัฒนานักเรียน ครูนารี : แต่งตัวสวยใจดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ครูวิชิต : เข้า ร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ ท่านชื่นชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากที่สุด?
ก. ครูนารี กับ ครูวีระ
ข. ครูวีระ กับ ครูนารี
ค. ครูนารี กับครูวิชิต
ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา 9

6. นักเรียน : อาจารย์ครับผมทางานส่งอาจารย์ไม่ทัน ยากมากเลยครับ คงต้องใช้ เวลามากว่าที่อาจารย์ กาหนด? อาจารย์ : ………………………………………………….. ท่านคิดว่าคาตอบข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด?
ก. เธอทาเสร็จแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็แล้วกัน เพราะต้องส่งงานตามเวลา
ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลย ทาไมเขาจึงทาเสร็จล่ะ
ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
ง. เถอะน่า พยายามเข้า เดี๋ยวก็ทาเสร็จเอง พยายามหน่อย 9

7. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร?
ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก ข.เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา
ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไข
9

8. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม ท่านคิดว่า ครูรัชนีควรจะทาอย่างไร?
ก. ทาใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง
ข. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสาคัญกับลูกให้มากขึ้น
ค. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว
ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น 9

9. ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฝึกหัดครูได้ลงมติว่า ในอนาคตคนที่จะต้องใช้ระยะเวลาเรียนถึง 5 ปีและได้รับ เงินเดือนสูขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก. เมื่อใช้เวลาเรียนมากขึ้นย่อมมีค่าความสามารถสูงขึ้น
ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี)
ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่า
ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่ต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตสานึกของความเป็นครู

หน้า: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.