แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

7. ด.ช. กองทัพ มีผลการเรียนดี กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้คาแนะนาในการวางแผน เรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คาแนะนาด.ช.มานะ ท่านจะให้คาแนะนาอย่างไร? ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทามากที่สุด
ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด 68.ปัจจุบันนักเรียนจานวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
ก. อบรมให้สานึกในวัฒนธรรมไทย
ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน
6

9. วันนรัตน์ : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สาว ท่านมีความรู้สึกต่อคาสนทนานี้อย่างไร? ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด ข.อาชีพครูเหมาะสาหรับผู้หญิง ค.อาชีพครูทาประโยชน์ให้แก่สังคม ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก

0. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจาเจซ้าซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิ ตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง… ค่าลงตรวจการบ้าน นักเรียน…แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ? สมศรี : …………………………………….”?”…………………………………………………. ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร ก.อาชีพครูจาเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจาเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก

1. สมชาย : นายคิดดีแล้วหรือ ที่คิดอยากจะเป็นครู ใครๆ ก็รู้ว่าครูเป็นอาชีพที่ไม่ร่ารวย . สมหวัง : ………………………………….”?”……………………………………………………. ถ้าท่านเป็นสมหวังจะตอบสมชายว่าอย่างไร?
ก. ก็เป็นจริงอย่างที่นายพูด แต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย
ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
ค. เห็นด้วยกับที่นายพูด แต่พ่อแม่ต้องการให้ผมเป็นครู
ง. แม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่ถ้าขยันสอนพิเศษก็จะร่ารวยเอง
7

2. อันว่าห่วงใดใดในสงสาร จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่ แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใด ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับบทร้อยกรองนี้?
ก. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ข. เห็นด้วย เพราะครูมีหน้าที่สอนเด็ก
ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
ง. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีปัญหาส่วนตัว 73.ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว ครูจะต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียในๆ ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร?
ก. การเป็นครูยากลาบากกว่าที่คิด
ข. อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม
ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
ง. ครูเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจกระทาผิดได้

4. ในปัจจุบันมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทารุณ ข่มขืน/ อนาจารเด็ก เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่านี้อย่างไร?
ก. อาชีพครูเสี่ยงต่อการกระทาความผิดได้ง่าย
ข. เป็นข่าวที่ทาลายความรู้สึกในทางที่ดีต่อครูอย่างมาก
ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
ง. ในปัจจุบันครูมักผิดวินัยและไร้จริยธรรมกันมาก
7

5. ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้าง แต่จะต้องทาหน้าที่เป็นยิ่งกว่าจิตแพทย์ เพื่อขัด เกลานักเรียนที่เป็นบัวอยู่ใต้โคลนตม ให้ผุดขึ้นมาเหนือน้าให้ได้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ ข้อความนี้อย่าไร? ก.แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
ข. ภาระหน้าที่ของครูในยุคปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเลี้ยงกายมีน้อยนิด
ค. งานของครูในยุคปฏิรูปมีแนวโน้มบั้นทอนสุขภาพและจิต
ง. เฉพาะคนที่กินอุดมคติแทนข้าวเท่านั้นที่อยากเป็นครูในยุคปฏิรูป

6. ประกาศ ลาไย ขยันสอน โรงเรียนบ้านหนองเสือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทย เนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง ขอแสดงความยินดี จาก สพป…….. ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
ก. เหมาะสมแล้วที่ครูลาไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
ข. ครูที่ทาความดีควรได้รับรางวัล
ค. ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลาไย
ง. ครูทุกคนน่าจะเป็นอย่างครูลาไย 77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ ทาให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป ห่วงยศ ห่วงตาแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสาคัญ
ข. เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทาเช่นนั้น
ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
ง. การทางานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
7

8. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด? ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือก ตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
ข. ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กาไรเป็นเงิน
ง. อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
ก. หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
ข. หมู่บ้านแสมดาได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
ค. หมู่บ้านสมอลายมียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน

0. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนาร่องปฏิรูปการศึกษา ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกัน เธอมีความเห็นอย่างไร ถ้าท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร? ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
ข. ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
ค. เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
ง. เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
8

1. จากคากล่าวที่ว่า”สายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทาให้หางานยาก” ท่านมีความคิดอย่างไรกับคากล่าวเล่านี้ ? ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทาให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทาได้
ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทาไม่ได้

2. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนามาใช้สอน นักเรียน ครูนิดา : เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตาแหน่งอาจารย์ 3 ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจา ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จุดเด่นของครูคนใดที่จะทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก. ครูปราณี
ข. ครูนิดา ค.ครูสมชาย
ง. ครูมานะ

3. “ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์” สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง
ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู
ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี

หน้า: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.