แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

2. คณะกรรมการคุรุสภามีจานวนเท่าใด?
ก. 15 คน
ข. 19 คน
ค. 29 คน
ง. 39 คน

3. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจานวนเท่าใด?
ก. 15 คน
ข. 17 คน
ค. 23 คน
ง. 39 คน

4. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

5. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4

6. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข.ไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์

7. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
ก. นักศึกษาฝึกสอน
ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ

8. ตาแหน่งใดได้รับ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู?
ก. อาจารย์
ข. อธิการบดี
ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ 49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
ก. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง. ไม่มีคาตอบ (ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เป็นคุณสมบัติ ข้าราชการราชการ)
5

0. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด? ก.เลขาธิการคุรุสภา
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 5 ปี
ค. 10 ปี
ง. 15 ปี

2. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคาขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 5 ปี
ง. 7 ปี

3. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

4. หน้าที่ของครู คือ ?
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นาชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน
5

5. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
ก. ครูเวร
ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง
ง. ครูทกคน

6. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจาชั้น สมุดประจาตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจาชั้นคือ?
ก. ครูวิชาการ
ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง
ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ

7. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

8. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน
ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

9. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน

0. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทาได้อย่างไร?
ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน
ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
6

1. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน
ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร
ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน

2. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดไม่สมควรติด?
ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกาลังศรัทธา

3. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน ง.ชอบช่วยเหลือ

4. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
ก. ขาดความยุติธรรม ข.ขาดความรับผิดชอบ
ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์
ง. ประจบสอพลอ

5. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทาใจวางเฉย
ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
6

6. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร

หน้า: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.