แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

14 . เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
ก. วิทยุ
ข. หนังสือพิมพ์
ค. โทรทัศน์
ง. นิตยสาร

15 . การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
ก. Maslow
ข. Likert
ค. Pavlova
ง. Skinner

16 . การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น เป็นแนวคิดของใคร?
ก. Freud
ข. Maslow
ค. Likert
ง. Skinner

17 . วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
ก. ทางตรงอย่างเดียว
ข. ทางอ้อมอย่างเดียว
ค. ทางตรงและทางอ้อม
ง. ทางบวกและทางลบ

18 . วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
ก. การสารวจ
ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย
ง. การใช้ Projective Technique

19 . ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสารวจ?
ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
ข. การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
ค. วิธีการทาจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน

20 . การใช้Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
ก. ทางตรง
ข. ทางอ้อม
ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน
ง. การสารวจ

1. Congruent Change หมายถึงข้อใด ?
ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

2. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด?
ก. Congruent Change
ข. InCongruent Change
ค. Thematic Appcarance Test
ง. Direct Experience

3. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจาชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์ มีเจตคติเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก

4. “ ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทาก็จะยิ่งชอบมากขึ้น ” ข้อความนี้เกิดเจตคติใน ด้านใด ?
ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ง. ไม่มีข้อใดถูก
2

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก
ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย
ง. ข้อ
ก. ข้อ
ค. ถูก

6. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคาตอบที่ได้คือข้อใด?
ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง
ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง

7. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กากวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์
ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน
ค. การสารวจประชามติ
ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง

8. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด?
ก. พ่อ แม่
ข. ญาติสนิท
ค. เพื่อน
ง. ครูและเพื่อน
2

9. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด?
ก. Behavioral Component
ข. Affective
ค. Congnitive Component
ง. Imitaiton

0. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลาดับแรก?
ก. บ้าน
ข. โรงเรียน
ค. ครู
ง. เพื่อน

1. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
ก. เนื้อหา
ข. กิจกรรม
ค. จุดประสงค์
ง. การตอบสนอง

2. เจตคติหมายถึงอะไร?
ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ
3

3. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จาเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
ข. ภารกิจที่ต้องทาเสมอ
ค. งานที่ทาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพ
ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญที่ได้รับฝึกฝน

4. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
ก. มีจรรยาบรรณ
ข. มีสถาบันวิชาชีพ
ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง
ง. ถูกทุกข้อ

6. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด?
ก. คุรุสภา
ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3

7. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
ก. เคารพ
ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
ค. หนัก
ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

8. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
ก. ปิโย
ข. ครุ
ค. ภาวนีโย
ง. วัตตา

9. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100 บาทเท่านั้น
ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
ง. ถูกทุกข้อ

0. วิชาชีพครู กาหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
4

1. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจานวนเท่าใด?
ก. 400 บาท
ข. 500 บาท
ค. 600 บาท
ง. 700 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.