มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

มาตรฐานนี้ไม่ยากคับ (ในความคิดของแนนนะ) มาตรฐานนี้จะใช้แค่ 3 วิชาหลักๆ คือ

1. ภาษาไทยพื้นฐาน 40 ข้อ
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 30 ข้อ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 ข้อ

แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
ก.  10 Byte
ข.  100 Byte
ค.  1 Byte
ง.   1024 Byte
5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
ค.  1024 Byte
ง.  1024 Byte
6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
ค.  1024 Byte
ง.  1024 Byte

7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
ค.  1024 Byte
ง.  1024 Byte
8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
ค.  1024 GB
ง.  1024 Byte
9. RAM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
11. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office
14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office
15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office
16. MOUSE คืออะไร
ก.  เครื่องพิมพ์
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
ง.  อุปกรณ์แสดงผล
17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ก.  Button configulation
ข.  Double-click Speed
ค.  Click Lock
ง.  Click

18. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ก.  Button configulation
ข.  Click
ค.  Click Lock
ง.  Double-click Speed
19. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
ก.  Button configulation
ข.  Double-click Speed
ค.  Click
ง.  Click Lock
20. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save
21. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save
22. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save
23. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
ก.  Save
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Delete

24. โปรแกรมใดที่ใช้ในการจัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Disk Defragment
ง.  WordPad
25. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Disk Defragment
ง.  WordPad
26. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Paint
ง.  WordPad
27. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
ก.  NotePad
ข.  Media Player
ค.  Paint
ง.  WordPad
28. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
ก.  Access
ข.  Media Player
ค.  Paint
ง.  WordPad
29. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก.  ระบบเมนเฟรม
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

30. WWW ย่อมาจากอะไร
ก.  World Wide Web
ข.  World War Web
ค.  World Wan Web
ง.  World Wide Wan

3 comments

  1. นิรนาม พูดว่า:

    ดีมากครับ…กำลังหาแนวอยู่…ถ้าใช้ได้ใกล้เคียงนะ