แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น
ง. ไม่มีข้อถูก

3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก

4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก
ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
ง. การรับรู้และสิ่งเร้า

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้
ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ
ง. ไม่มีคาตอบ

6. จากคากล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ก.พฤติกรรม
ข. ความรู้สึก ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก

7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม
ข. การสังเกต
ค. การตรวจผลงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคากล่าวของใคร?
ก. Hilgacd
ข. .Anastasi
ค. Frederic
ง. Good

9. ประสบการณ์ที่ทาไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
ก. การระลึกได้
ข. การทดสอบ
ค. การสอน
ง. การเรียนรู้

10 . ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
ก. กฎระเบียบของโรงเรียน ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ก.ค.ศ. เตรียมปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย ให้มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเงินเดือนครู‪ผู้ช่วย มีผลย้อนหลัง 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิก
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือก.ค.ศ. มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอให้อนุมัติร่างบัญชีอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือน ไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 พร้อมเงินตกเบิกย้อนหลัง โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะส่งเรื่องให้นายสุชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนขั้นต่ำตามร่างบัญชีเงินเดือนนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ชดเชยผลกระทบ โดยจะให้ปรับฐานเงินเดือนให้สอดรับร่างดังกล่าวด้วย โดยจะมีผลให้ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 76,049 คน จะได้รับการปรับเงินเดือนครั้งนี้ ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเช่นเดียวกัน
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิพรรธ ไทยเล็ก / สวท.   Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

 

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา                    ข. จริยา
ค. มรรยาท                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. จริยา Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    ข้อใดหึความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล
ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ?
ก. มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา
ข. มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น
ค. ความรู้ความจริงไม่คงที่
ง. เหตุผลอื่นๆ
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. ขาดความอิสระ            ข. ขาดความรัก
ค. ขาดเพื่อน                ง. ขาดความอบอุ่น
ตอบข้อ ข. ขาดความรัก Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล

1.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?
ก. กิจกรรม                ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ค. การวัดผล                ง. การนำความรู้ไปใช้
ตอบข้อ ค. การวัดผล
2.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. ครูใหญ่                ข. ครูวิชาการ
ค. ครูผู้สอน                ง. ครูประจำชั้น
ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?
ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง        ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง            ง. มีจริยธรรมต่ำ
ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
ก. Hideo Yamazaki                ข. Trapp
ค. Newman , Brian                ง. Ryoko  Toyama
ตอบข้อ ก.  Hideo Yamazaki Read more

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. หลักสูตรคืออะไร ?
ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู
ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน
ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน
ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน
ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน Read more