แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครูstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0633196219575870"
data-ad-slot="1430809978">

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.    จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?
ก. กริยา                    ข. จริยา
ค. มรรยาท                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. จริยา
2.    “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ?
ก. จรรยาบรรณ                ข. สัตตยาบรรณ
ค.มาตรฐานวิชาชีพ            ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ
3.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
4.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ค.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
5.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ .2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ .2546
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
6.    ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
7.    ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?
ก. 18 ปีบูริบูรณ์                ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์                ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
8.    มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?
ก.  3 มาตรฐาน                ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน                ง. 6 มาตรฐาน
ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน
9.    มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?
ก. 4 จรรยาบรรณ            ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ            ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ
11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. คุรุสภา
13.    จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?
ก.  6 ข้อ                    ข. 7 ข้อ
ค. 8 ข้อ                    ง. 9 ข้อ
ตอบข้อ ง. 9 ข้อ
14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. ศ .2539 ?
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบข้อ ก. คุรุสภา

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

Comments are closed.